I drunk|j'ai bu

I saw|j'ai vu

I had|j'ai eu

I made/did|j'ai fait

I was|j'ai été

I came|je suis venu

I had to|j'ai dû

I was able to|j'ai pu

I wanted|j'ai voulu

I lost|j'ai perdu

I ran|j'ai couru

I received|j'ai reçu

I believed|j'ai cru

I took|j'ai pris

I opened|j'ai ouvert

I discovered|j'ai découvert

I laughed|j'ai ri

I followed|j'ai suivi

I said|j'ai dit

I wrote|j'ai écrit